Agata Śliwińska
+48 882 193 804

regulamin

Polityka prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny Internetowej jest Agata Śliwińska prowadząca działalność gospodarczą AgŚliw (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Nadbrzeżna 5/6, 58-100 Świdnica), NIP: 8842702474 , REGON: 368126606, adres poczty elektronicznej: studio@fotobasnie.pl – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.fotobasnie.pl/regulamin

2. Cel i zakres zbierania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem).
  Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
  W serwisie wdrożono funkcje reklamowe Google Analytics pozwalające m.in. na zbieranie raportów danych demograficznych i zainteresowań.
 2. Odbiorcy danych osobowych:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie oraz przed zawarciem Umowy.

3. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Witryny Internetowej  w następujących celach:
  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia; Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Witryny Internetowej oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny Internetowej  (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przęglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
 6. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryna Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę Internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy o Wykonanie Produktu skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy o Wykonanie Produktu wskazane są także każdorazowo na Witrynie Internetowej.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Klienta.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści i swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą – Klient uprawniony jest także do rezygnacji z subskrybcji, poprzez złożenie oświadczenia zawartego pod linkiem „Rezygnuj z subskrybcji” w stopce każdej informacji przesyłanej drogą emailową.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: studio@fotobasnie.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Witryny Internetowej.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Regulamin

 

Witryny Internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.fotobasnie.pl (dalej: „Witryna Internetowa„), której właścicielem jest Agata Śliwińska prowadząca działalność gospodarczą „AgŚliw” pod adresem Nadbrzeżna 5/6, 58-100 Świdnica, NIP: 8842702474 , REGON: 368126606, adres poczty elektronicznej: studio@fotobasnie.pl , numer telefonu: +48-607-891-998 (dalej: Fotobaśnie).

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Fotobaśnie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów drogą elektroniczną, zasady i warunki dostarczania Produktów wykonanych w ramach zawartej Umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na wykonanie produktów Fotobaśni, zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy jest firma AgŚliw zlokalizowana pod adresem: ul. Nadbrzeżna 5/5, 58-100 Świdnica, NIP: 8842702474 , REGON: 368126606, adres poczty elektronicznej: studio@fotobasnie.pl, numer telefonu: +48-607-891-998.
  3. Prezentowane w Witrynie Internetowej informacje dotyczące Produktów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
  4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Witryny Internetowej stosownie do jej przeznaczenia.
  5. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Witryny Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.1.2 Definicje
  1.2.1 WITRYNA INTERNETOWA– serwis dostępny pod adresem internetowym http://fotobasnie.pl/
  1.2.2 WŁAŚCICIEL – Właścicielem serwisu jest Agata Śliwińska prowadząca działalność gospodarczą „AgŚliw” pod adresem Nadbrzeżna 5/6, 58-100 Świdnica, NIP: 8842702474 , REGON: 368126606, adres poczty elektronicznej: studio@fotobasnie.pl, numer telefonu: +48-607-891-998.
  1.2.3 DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.2.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający wybór Projektu, określenie parametrów Projektu przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.
  1.2.5 KLIENT – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;
  1.2.6 KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  1.2.7 POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  1.2.8 PRODUKT– dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Fotobasnie i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Właścicielem Serwisu.
  1.2.9 PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w serwisie internetowym i podlegający dalszemu określeniu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Fotobaśnie o elementy tekstowe, graficzne zgodne ze specyfikacją podaną przez Klienta w Formularzu zamówienia.
  1.2.10 REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
  1.2.11 FOTOBAŚNIE – Agata Śliwińska prowadząca działalność gospodarczą „AgŚliw” pod adresem Nadbrzeżna 5/6, 58-100 Świdnica, NIP: 8842702474 , REGON: 368126606, adres poczty elektronicznej: studio@fotobasnie.pl, numer telefonu: +48-607-891-998 .
  1.2.12 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Fotobaśnie.
  1.2.13 POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA
  Na pozytywną weryfikację Zamówienia składa się:
  – potwierdzenie prawidłowości wypełnienia Formularza Zamówienia (w tym zawierającego wskazanie wybranego przez Klienta rodzaju Produktu);
  – zakceptowanie przez Fotobaśnie zdjęć wysłanych przez Klienta;
  – zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie.

 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Fotobaśnie prezentują za pośrednictwem serwisu internetowego rodzaje Produktów, które mogą stać się przedmiotem Zamówienia Klienta. Klient ma możliwość zakupu Produktów Fotobaśni i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego. Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu Zamówienia przez Fotobaśnie (Pozytywna Weryfikacja).

– Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem uzupełniania danych w Formularzu Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
(2) kliknięciu pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Witryny Internetowej).
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, cechy Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
– Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Witrynie Internetowej  adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta. Usługa „Newsletter” jest usługą dodatkową, nieodpłatną i nie związaną z złożonym zamówieniem.

 

3. Warunki zawierania i realizacji umowy wykonania produktu

3.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Witrynie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią tylko zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
3.2 Cena Produktu uwidoczniona na serwisie internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które Usługobiorca ponosi w wypadku podania zagranicznego adresu dostawy.
3.3 Cena Produktu uwidoczniona w serwisie internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługodawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Witrynie Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.
3.4 Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia.
3.4.1 Zawarcie umowy o wykonanie Produktu dokonuje się z chwilą Pozytywnej Weryfikacji przez Usługodawcę Zamówienia wysłanego przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem Witryny Internetowej.
3.4.2. Celem zawarcia umowy o wykonanie Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia, tj. wysłanie za pośrednictwem Witryny Internetowej prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia.
3.4.3. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 3.4.2. Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, które zawierają: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Witryny Internetowej o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Witryny Internetowej o warunkach Zawarcia Umowy, tj. przesłaniu i zaksięgowaniu wpłaty,  oraz przesłaniu akceptowalnej jakości zdjęć przez Klienta.
3.4.4. Umowa o wykonanie produktu zostaje zawarta między Klientem a Właścicielem Witryny Internetowej  z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1.2.15 zostaje zawarta umowa wykonania Produktu.
3.4.5. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana rachunkiem, fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.
3.4.6. Właściciel Serwisu Internetowego zobowiązany jest wykonać zamówiony Produkt w terminie odpowiednio do wybranego rodzaju produktu: dla projektu stworzonego według wybranego szablonu z listy gotowych wzorów będzie to 14 dni roboczych, natomiast dla projektu specjalnego: 30 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po łącznym spełnieniu dwóch warunków:  Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Właściciela Witryny Internetowej. Najpóźniej w dniu upływu tego terminu Klient otrzyma plik poglądowy z Projektem do akceptacji – zgodnie z pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu. Produkt zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta w terminie 3 dni od dnia akceptacji projektu, o którym mowa w pkt. 3.6 Regulaminu, lub  od dnia wykonania poprawek.

3.5 Na pozytywną weryfikację Zamówienia składa się:
– prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia (w tym wskazanie wybranego przez Usługobiorcę rodzaju Produktu);
– zakceptowanie przez Usługodawcę zdjęć wysłanych przez Usługobiorcę.

Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji Zamówienia. Zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym Właściciela Serwisu Internetowego stanowi warunek przystąpienia do wykonania zamówionego Produktu i rozpoczęcia biegu terminu realizacji Zamówienia.

W przypadku nieotrzymania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Zamówienia, Właściciel Serwisu Internetowego jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, na adres podany w Formularzu Zamówienia, w terminie dwóch miesięcy od dnia pozytywnej weryfikacji Zamówienia.

3.5.1 Poprzez Prawidłowe Wypełnienie Formularza rozumie się podanie  wszelkich niezbędnych danych osobowych oraz spełnienie wytycznych dotyczących tekstu/grafiki podane w celach realizacji Zamówienia.
3.5.2 Przesłaneprzez Usługobiorcę zdjęcia muszą być formacie .JPG, o optymalnych wymiarach 2480×3508 pikseli, o rozdzielczości 300 DPI. Ilość wymaganych zdjęć dla produktu z gotowej listy szablonów wynosi minimum 14 a maksymalnie 28. Ilość zdjęć wymaganych dla produktu specjalnego wynosi minimum 10 a maksymalnie 20. W przypadku wysłania większej niż minimalna liczba zdjęć Usługodawcy przysługuje prawo wyboru zdjęć użytych do wykonania dzieła.
3.5.3 Wpłata musi zostać wysłana i zaksięgowana na koncie firmowym, którego dane podane są każdorazowo w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia, oraz wzamiankowane w niniejszym regulaminie  w punkcie 4.1.

3.6 Akceptacja projektu przez Klienta.
3.6.1. Przed ostatecznym oddaniem do druku projekt Produktu wysyłany jest do akcpetacji Klienta. Projekt wysyłany do akceptacji będzie miał charakter poglądowy (pliki w formacie .jpg, o ustawieniach RGB, o wymiarach 600×400 pikseli, o rozdzielczości 72 DPI z nałożonym znakiem wodnym).
3.6.2. Pliki poglądowe zostaną wysłane do akceptacji na adres email podany w Formularzu Zamówienia. Klient ma możliwość zostać poinformowany o przesłaniu plików do akceptacji drogą smsową, pod warunkiem podania numeru telefonu w Formularzu Zamówienia. Podanie numeru telefonu w Formularzu Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie drogą smsową informacji o wysłaniu plików do akceptacji na podany adres email Usługobiorcy.
3.6.3 Usługobiorcy przysługują 3 dni robocze na dokonanie akceptacji drogą elektroniczną lub zgłoszenie uwag. Brak oświadczenia o akceptacji projektu lub zgłoszenia uwag we wskazanym terminie jest równoznaczny z akceptacją projektu. W przypadku zgłoszenia uwag zostaną one rozpatrzone w terminie 3 dni, po czym projekt Produktu zostanie ponownie wysłany Klientowi do akceptacji.

 

 

4. Sposoby płatności

4.1 Opłatę za produkt należy uiścić na konto firmowe: „AgŚliw” Agata Śliwińska, ING bank Śląski, nr konta: 90 1050 1908 1000 0092 4607 8977.
4.2 W tytule przelewu powinny się znaleźć imię i nazwisko Klienta oraz rodzaj wybranego produktu,a przypadku Zamówienia Produktu z listy szablonów – tytuł Szablonu.

5. Sposoby dostawy

5.1 Serwis internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Paczka Kurierska na terenie Polski, oraz Paczka Kurierska lub inny dostawca usług przewozowych w przypadku zamówienia poza granice Polski.
5.2 Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Usługobiorcę na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Właściciela Serwisu Internetowego oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: deklarowany czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej na terenie Polski wynosi 2 dni robocze.
5.3 Termin realizacji przesyłki oraz cena wysyłki w przypadku zamówień poza granice Polski będą rozpatrywane indywidualnie.
5.4 Przesyłki są dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

6. Warunki rezygnacji i odstąpienia od Umowy

6.1 Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z zawarcia Umowy w terminie od momentu wysłania Zamówienia do chwili otrzymania oświadczenia o Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia.
6.1.1  Klient może złożyć oświadczenie o braku woli zawarcia umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy: studio@fotobasnie.pl. Rezygnacja przesłana drogą pocztową nie będzie uwzględniana z uwagi na czas doręczenia przesyłki.
6.2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30), z uwagi na przepis art. 38 pkt 3) wskazanej wyżej ustawy.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1 Reklamacje rozpoznawane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności dotyczących rękojmi za wady

Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy studio@fotobasnie.pl  lub pisemnie na adres Własciciela Witryny Internetowej: „AgŚliw” Agata Śliwińska, Ul. Nadbrzeżna 5/6, 58-100 Świdnica.
– Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu, należy egzemplarz Produktu dostarczyć na adres: AgŚliw” Agata Śliwińska, Ul. Nadbrzeżna 5/6, 58-100 Świdnica.
– Własciciel serwisu Internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w tej samej formie, w której złożone zostało Zgłoszenie reklamacyjne
– W przypadku uznania reklamacji Właściciel Serwisu Internetowego zwraca koszt przesyłki przedmiotu reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia określony Regulaminem, Właściciel Serwisu Internetowego nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.3 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
7.3.1 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

7.3.2. Roszczenia z tytułu wad jawnych nie przysługują w przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone w terminie dwóch dni od dnia otrzymania produktu, a Klientem nie jest Konsument.

 

7.4. Uszkodzenie towaru/produktu w transporcie

7.4.1 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru/Produktu kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki.
7.4..2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu uszkodzenia przesyłki.
7.4.3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
7.4.4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

 

8. Informacje dodatkowe

8.1 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Serwis Internetowy) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.1.1 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
8.1.2 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:
8.1.1.1przez wysłanie Usługobiorcy w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz
8.1.1.2 przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
8.1.1.3 Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
8.2.PRZECHOWYWANIE PLIKÓW:
8.2.1. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania plików producyjnych Produktów zamówionych i opłaconych przez 2 lata od daty dostarczenia Zamówienia.
8.2.2. W wypadku, gdy opłacony i dostarczony do Usługobiorcy Prodkukt ulegnie przypadkowemu zniszczeniu, w terminie wzmiankowanym w  punkcie 8.2.1  możliwy jest ponowny wydruk ksiązki w wysokości 30 procent ceny wyjściowej.
8.3. Niniejszy regulamin dotyczy również Polityki Prywatności, która znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Umowy zawierane poprzez Właściciela Serwisu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
9.3 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2017 i może być przez Usługodawcę w każdej chwili zmieniony.
9.3.1 Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Właściciela Witryny Internetowej nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.fotobasnie.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.
9.4 Usługobiorca będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.